• English
 • Русский
 • Lietuviškai
 • en
 • ru
 • lt
 • PRISER OG VILKÅR

  Vår veiledende timepris ligger i området kr. 1800 – 2200 + 25% mva pr. time, avhengig av sakens art og vanskelighetsgrad. Det kan inngås individuell avtale hvor disse prisene fravikes. Den timesatsen som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Fakturering skjer hovedsakelig på grunnlag av medgått tid, med mindre klienten har inngått avtale om fast pris.

   

  Aksept av oppdrag

   

  Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse (den individuelle delen – Del I), og eventuelt salærforskudd er innbetalt.

   

  Mens arbeidet pågår er advokater berettiget til å fakturere akonto etter hvert som arbeidet utføres, jf regler for god advokatskikk punkt 3.3.4. Til sikkerhet for betaling ber vi derfor alltid om innbetaling av et rimelig forskudd. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert og evt. salærforskuddet er innbetalt.

  Fritt rettsråd og fri sakførsel

   

  Fri rettshjelp kan gis til så vel norske som utenlandske statsborgere.

   

  I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for saker som er prioritert med såkalt behovsprøving, herunder:

  • Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse (NB! Fri rettshjelp gis ikke i saker som kun gjelder krav om oppgjør av lønn og feriepenger.)
  • Barnebortføring til utlandet
  • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
  • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven
  • Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig
  • Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo
  • Klager om folketrygd og anke til Trygderetten
  • Voldsoffererstatning: Søknad eller klage

   

  Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.

   

  I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for saker som er prioritert uten behovsprøving, herunder:

  • Barnevernsaker om tvang
  • Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning
  • Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
  • Utlendingssaker: Avslag på asyl, tilbakekall av tillatelse, utvisning (med forbehold)

   

  Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr. 20 500 (årsinntekt over kr. 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr. 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr. 369 000).

   

  Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr. 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.

   

  Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr. 100 000 og større, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer. Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr. 995, og (25%) inntil kr. 4 975. Egenandelen innkreves av den advokaten som yter rettshjelpen, og inngår som erstatning for redusert salæroppgjør med aktuell egenandel til vedkommende fra Staten. Advokaten har rett til å kreve egenandelen forskuddsbetalt fra klienten.

   

  ! Dessverre påtar vi oss ikke fri rettshjelpssaker på nåværende tidspunkt. For det tilfelle at du likevel ønsker å få advokatbistand betalt av det offentlige, bør du kontakte andre advokater.

   

  Rettshjelpsforsikring

   

  Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer. De vanligste unntak er unntak for arv- og familietvister samt tvister vedrørende yrke/erverv.

   

  Forsikringssummen varierer noe i de forskjellige forsikringsselskapene, men er vanligvis på kr. 80.000 eller kr. 100.000. Erstatningssummen er allikevel begrenset til det tvisten er verdt for sikrede, det vil si at dersom tvisten gjelder et krav om prisavslag på kr. 50.000 er også utbetalingene fra forsikringsselskapet begrenset til kr. 50.000.

   

  Egenandelen under rettshjelpsforsikringen er fordelt med fast sum, normalt på kr. 3.000 eller kr. 4.000, i tillegg til at man må betale 20 % av det overskytende.

   

  Når du har fått bekreftet dekning under rettshjelpsforsikringen slipper du å forskuttere hele salæret. Advokaten vil normalt fakturere deg for din egenandel og forsikringsselskapet for det resterende.