• English
 • Русский
 • Lietuviškai
 • en
 • ru
 • lt
 • FAGOMRÅDER

  • Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forhandlinger og tvistesaker ved arbeidsavtaler, oppsigelse, suspensjon, avskjed, sluttavtaler, lønnskrav med mer.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Årlig omsettes det for enorme beløp i byggebransjen. Bak hver omsatte krone ligger det til grunn en avtale mellom byggherre/oppdragsgiver og entreprenør/ oppdragstaker. Antall avtaler er enormt, og det gjøres mye feil.
  • Vi bistår byggeselskaper ifm. kontraktsinngåelse, gjennomføring av kontraktsforpliktelser og konfliktløsning, herunder med analyse av ansvarsforhold. En viktig del av vårt arbeid er å identifisere og eliminere farefaktorer for feil og økonomisk tap – før disse er oppstått. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av en advokat tidlig i prosessen. Ved å kontakte advokat før problemet oppstår kan en ofte avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.
  • Det er billigere å få solgt boligen din når du velger å unngå fordyrende mellomledd. Vi bistår deg ifm. økonomisk oppgjør og tinglysning når du selger boligen din selv og uten meglerassistanse. Penger spart er penger tjent.
  • Vi bistår både ektefeller og samboere i forhandlinger og tvistesaker om eierforhold/ formuesordning, inngåelse og tolkning av ektepakt/samboeravtale.
  • En viktig del av vårt arbeid er å bistå ektefeller/samboere ifm. økonomisk oppgjør etter endt ekteskap/ved opphør av samboerforhold.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Vi bistår foreldre i forhandlinger og tvistesaker om foreldreansvar, hvor barna skal bo fast eller hvilken samværsordning som skal gjelde.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Har du ikke fått betalt pengene du har krav på? Vi hjelper bedrifter og privatpersoner å kreve inn pengene, med rettslig inkasso og løsninger tilpasset din sak – både når den gjelder tjenesteleveranse, produktsalg, leie- og arbeidsforhold og andre saker med pengekrav av noe størrelse.
  • Når du skal kreve inn penger, er det ikke nødvendig å gå gjennom ordinær inkasso. Faktisk kan du fritt velge mellom å bruke ordinær eller rettslig inkasso, og vi anbefaler at du bruker rettslig fremfor ordinær inkasso. Her finner du ut hvorfor: moneyback.no
  • Ved krav mot et aksjeselskap tar vi alltid en vurdering av hvorvidt det kan være aktuelt å stille styremedlemmer og daglig ledelse til personlig ansvar.
  • Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder noe formkrav ved inngåelse av avtaler. Muntlige avtaler er videre like bindende som skriftlige.
  • En svakhet ved muntlige avtaler er imidlertid at slike avtaler bevismessig står svakt. Blir det uenighet om det er inngått muntlig avtale, og eventuelt hva avtalen omfatter, ender partene gjerne opp i en situasjon hvor man står ord mot ord. Den som hevder at det foreligger en avtale eller som hevder et visst innhold av avtalen, har bevisbyrden for at forholdene faktisk ligger slik an. Dette er ikke alltid så lett, og stiller muntlige avtaler i en helt annen kategori enn skriftlige avtaler.
  • Vi bistår våre klienter ifm. nedtegnelse av avtaler skriftlig, herunder også gjeldsbrev.
  • Ved å engasjere advokat ifm. avtalesignering kan en ofte avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.
  • En betydelig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet. Daglig gir vi råd til utenlandske selskaper som driver forretningsvirksomhet i Norge, herunder ifm. registrering av selskap i Norge og veiledning med hensyn til deres rapporteringsplikt til norske myndigheter mm. Vi har spesialkompetanse på Litauen/Latvia/Estland og Polen og behersker både litauisk.
  • En betydelig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet. Daglig gir vi råd til utenlandske selskaper som driver forretningsvirksomhet i Norge, herunder ifm. beskatning av utenlandske selskaper i Norge og unngåelse av dobbebeskatning med grunnlag i bilaterale skatteavtaler. Vi har spesialkompetanse på Litauen/Latvia/Estland og Polen og behersker både litauisk.
  • En betydelig del av vårt arbeid er internasjonalt rettet. Daglig gir vi råd til både utenlandske selskaper som driver forretningsvirksomhet i Norge og norske selskaper som driver i utlandet. Vi har spesialkompetanse på Litauen/Latvia/Estland og Polen og behersker både litauisk.
  • En viktig del av vårt arbeid er å bistå logistikkselskaper som driver internasjonalt ifm. kontraktsinngåelse, gjennomføring av kontraktsforpliktelser og konfliktløsning, herunder med etterforskning ved skade/tap av gods og analyse av ansvarsforhold.
  • Dersom du er utsatt for etterforskning fra politiets side kan vi gi deg råd og veiledning om hvordan du skal håndtere situasjonen.
  • Vi bistår våre klienter i saker for både tingretten og lagmannsretten.
  • Vi har lang erfaring og betydelig kompetanse innen utvisning fra Norge og Schengen-området.