• English
 • Русский
 • Lietuviškai
 • en
 • ru
 • lt
 • FAGOMRÅDER

  • Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forhandlinger og tvistesaker ved arbeidsavtaler, oppsigelse, suspensjon, avskjed, sluttavtaler, lønnskrav med mer.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Årlig omsettes det for enorme beløp i byggebransjen. Bak hver omsatte krone ligger det til grunn en avtale mellom byggherre/oppdragsgiver og entreprenør/ oppdragstaker. Antall avtaler er enormt, og det gjøres mye feil.
  • Vi bistår byggeselskaper ifm. kontraktsinngåelse, gjennomføring av kontraktsforpliktelser og konfliktløsning, herunder med analyse av ansvarsforhold. En viktig del av vårt arbeid er å identifisere og eliminere farefaktorer for feil og økonomisk tap – før disse er oppstått. Det er derfor en fordel om man lar seg bistå av en advokat tidlig i prosessen. Ved å kontakte advokat før problemet oppstår kan en ofte avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.
  • Det er billigere å få solgt boligen din når du velger å unngå fordyrende mellomledd. Vi bistår deg ifm. økonomisk oppgjør og tinglysning når du selger boligen din selv og uten meglerassistanse. Penger spart er penger tjent.
  • Vi bistår både ektefeller og samboere i forhandlinger og tvistesaker om eierforhold/ formuesordning, inngåelse og tolkning av ektepakt/samboeravtale.
  • En viktig del av vårt arbeid er å bistå ektefeller/samboere ifm. økonomisk oppgjør etter endt ekteskap/ved opphør av samboerforhold.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Vi bistår foreldre i forhandlinger og tvistesaker om foreldreansvar, hvor barna skal bo fast eller hvilken samværsordning som skal gjelde.
  • Vi setter oss alltid som mål å løse konflikten på en minnelig måte, og vi kan bistå med konfliktløsning. Kommer partene ikke til enighet, prosederer vi saken i retten for deg.
  • Har du ikke fått betalt pengene du har krav på? Vi hjelper bedrifter og privatpersoner å kreve inn pengene, med rettslig inkasso og løsninger tilpasset din sak – både når den gjelder tjenesteleveranse, produktsalg, leie- og arbeidsforhold og andre saker med pengekrav av noe størrelse.
  • Når du skal kreve inn penger, er det ikke nødvendig å gå gjennom ordinær inkasso. Faktisk kan du fritt velge mellom å bruke ordinær eller rettslig inkasso, og vi anbefaler at du bruker rettslig fremfor ordinær inkasso. Her finner du ut hvorfor: moneyback.no
  • Ved krav mot et aksjeselskap tar vi alltid en vurdering av hvorvidt det kan være aktuelt å stille styremedlemmer og daglig ledelse til personlig ansvar.
  • En kreditor kan vanligvis ikke kreve dekning hos den enkelte aksjonær, daglig leder eller styremedlem i et aksjeselskap. Det følger direkte av aksjeselskapsformen som en ansvarsbegrensning for virksomheten. Aksjeloven og ulovfestede regler om kontraktsrettslig lojalitetsplikt pålegger imidlertid personlig ansvar under visse forutsetninger.
  • Dersom vi mener at vilkårene for det er til stede, råder vi våre klienter at det i tillegg fremsettes krav om solidaransvar for hele pengekravet. Idømmelse av personlig ansvar vil alltid gi deg ekstra trygghet for at du faktisk får pengene dine tilbake, særlig i de tilfelle der skyldnerselskapet skulle gå konkurs.
  • Det personlige ansvaret som påberopes i disse tilfellene er ikke subsidiært solidarisk, men derimot sideordnet solidarisk. Ansvaret er m.a.o. ikke betinget av at skyldnerselskapet ikke er i stand til å gjøre opp kravet.  Får vi en dom som ilegger nøkkelpersonene bak skyldnerselskapet personlig ansvar for pengekravet (i tillegg til at skyldnerselskapet dømmes til å betale kravet og saksomkostninger), kan du som kreditor fritt velge hvem du vil gå på (uten å være bundet av noen bestemt rekkefølge). De alminnelige reglene om regress vil i slike tilfelle få anvendelse for skadevolderenes innbyrdes fordeling av ansvaret.
  • Utgangspunktet og hovedregelen i norsk rett er at det ikke gjelder noe formkrav ved inngåelse av avtaler. Muntlige avtaler er videre like bindende som skriftlige.
  • En svakhet ved muntlige avtaler er imidlertid at slike avtaler bevismessig står svakt. Blir det uenighet om det er inngått muntlig avtale, og eventuelt hva avtalen omfatter, ender partene gjerne opp i en situasjon hvor man står ord mot ord. Den som hevder at det foreligger en avtale eller som hevder et visst innhold av avtalen, har bevisbyrden for at forholdene faktisk ligger slik an. Dette er ikke alltid så lett, og stiller muntlige avtaler i en helt annen kategori enn skriftlige avtaler. Skriftlige avtaler bør derfor inngås i alle tilfelle og uansett verdien på avtalen.
  • Ved å engasjere advokat ifm. avtalesignering kan en avverge betente konflikter og låste sitasjoner, og ikke minst – høye sakskostnader. Penger spart er penger tjent.

  En viktig del av vårt arbeid er å bistå logistikkselskaper som driver internasjonalt ifm. inngåelse av transportavtaler, utforming av arbeidsavtaler med godssjåfører, gjennomføring av kontraktsforpliktelser, konfliktløsning mv.

  Vi har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn.

  Vi anbefaler å ta en titt på vår TrnasportBlogg: https://latotinaite.no/blogg/ Har du behov for ytterligere faglig fordypning innenfor temaene godssjåførenes arbeidstid og lønns- og arbeidsvilkår for godssjåfører i Norge, ta gjerne kontakt med oss på e-post.

  • Vi har lang erfaring og betydelig kompetanse innen utvisning fra Norge og Schengen-området.