Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

Gjeldsinndrivelse

  • Har du ikke fått betalt pengene du har krav på? Vi hjelper bedrifter og privatpersoner å kreve inn pengene, med rettslig inkasso og løsninger tilpasset din sak – både når den gjelder tjenesteleveranse, produktsalg, leie- og arbeidsforhold og andre saker med pengekrav av noe størrelse.
  • Når du skal kreve inn penger, er det ikke nødvendig å gå gjennom ordinær inkasso. Faktisk kan du fritt velge mellom å bruke ordinær eller rettslig inkasso, og vi anbefaler at du bruker rettslig fremfor ordinær inkasso. Her finner du ut hvorfor: moneyback.no
  • Ved krav mot et aksjeselskap tar vi alltid en vurdering av hvorvidt det kan være aktuelt å stille styremedlemmer og daglig ledelse til personlig ansvar.
  • En kreditor kan vanligvis ikke kreve dekning hos den enkelte aksjonær, daglig leder eller styremedlem i et aksjeselskap. Det følger direkte av aksjeselskapsformen som en ansvarsbegrensning for virksomheten. Aksjeloven og ulovfestede regler om kontraktsrettslig lojalitetsplikt pålegger imidlertid personlig ansvar under visse forutsetninger.
  • Dersom vi mener at vilkårene for det er til stede, råder vi våre klienter at det i tillegg fremsettes krav om solidaransvar for hele pengekravet. Idømmelse av personlig ansvar vil alltid gi deg ekstra trygghet for at du faktisk får pengene dine tilbake, særlig i de tilfelle der skyldnerselskapet skulle gå konkurs.
  • Det personlige ansvaret som påberopes i disse tilfellene er ikke subsidiært solidarisk, men derimot sideordnet solidarisk. Ansvaret er m.a.o. ikke betinget av at skyldnerselskapet ikke er i stand til å gjøre opp kravet.  Får vi en dom som ilegger nøkkelpersonene bak skyldnerselskapet personlig ansvar for pengekravet (i tillegg til at skyldnerselskapet dømmes til å betale kravet og saksomkostninger), kan du som kreditor fritt velge hvem du vil gå på (uten å være bundet av noen bestemt rekkefølge). De alminnelige reglene om regress vil i slike tilfelle få anvendelse for skadevolderenes innbyrdes fordeling av ansvaret.