Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

YRKESSJÅFØRERS ROLLE PÅ VEI MOT ET GODT OG ANSTENDIG ARBEIDSLIV

Det skrives mye i fagmedia om dagen om useriøse transportselskap fra Øst-Europa som driver sosial dumping i Norge og ødelegger for det norske transportmarkedet. Samtidig nevnes det at en stor del av sjåførene ikke bruker fartsskriver riktig, at arbeidstimer skjules som «pause» og at det derfor skjer underrapportering av arbeidstid i transportnæringen (f.eks. https://frifagbevegelse.no/nyheter/arbeidstimer-skjules-som-pause-6.158.801543.203a9f0acc).

Jeg må innrømme at jeg savner en mer balansert fremstilling av reelle forhold, og viktigst av alt – drøftelse av godssjåførers rolle -og ansvar- i kampen mot gode arbeidsvilkår og rettferdig konkurranse.

Det er lov å være uenig med meg, men regelverket er klinkende klart: Yrkessjåfører er med på å skape et godt arbeidsmiljø og rettferdige konkurransevilkår, og motsatt.

Godssjåfører er yrkessjåfører og har i kraft av sin yrkeskompetanse et selvstendig ansvar for korrekt bruk av fartsskriveren/ korrekt registrering av opplysninger/ arbeidstid, både av hensyn til en effektiv håndheving av regelverket og ikke minst av hensyn til trafikksikkerhet. 

Transportselskap kan ikke velge andre former for registrering av sjåførenes aktiviteter og arbeidstid, som et alternativ til registering av opplysninger i fartsskriveren. Annen dokumentasjon som substitutt for fartsskriverdata må bare brukes i unntakstilfeller og kun der det foreligger objektive hindringer for registrering av opplysninger i fartsskriveren, f. eks. tekniske årsaker.

Yrkessjåfører har et selvstendig ansvar for korrekt registrering av alle aktiviteter/ korrekt registrering av arbeidstid i fartsskriveren, både i forhold til arbeidsgiver og myndighetene.

Yrkessjåfører må ikke la seg påvirkes av uvedkommende hensyn eller press utenfra. Feilbruk av fartsskriver er straffebelagt.

Regelverket er felles i hele EØS.

Regler om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører er samlet i yrkessjåførforskriften som gjennomfører EU-direktivet 2003/59/EF. Regelverket er i korte trekk følgende:

Yrkessjåførkompetanse oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå prøve. Kompetansen fornyes ved å gjennomføre etterutdanning. Fullstendig grunnutdanning utgjør 280 timer.

For å opprettholde yrkessjåførkompetanse skal det gjennomføres etterutdanning innen hvert femte år etter at bevis for yrkessjåførkompetanse ble utstedt første gang eller fornyet. Etterutdanning utgjør 35 timer.

Grunnutdanningen består av fem moduler.

Etter gjennomført modul 1 skal eleven kunne gjøre rede for reglene om arbeidstid og kjøre- og hviletid, vise og forklare bruken av analoge og digitale fartsskrivere.

Etter gjennomført modul 2 skal eleven kjenne til og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og andre regelverk, og kjenne til at det kan være alvorlige konsekvenser ved lovbrudd.

De viktigste reglene som yrkessjåfører forutsettes å kunne, er samlet i arbeidstidsdirektivet, fartsskriverforordning og forordning om kjøre- og hviletid. Overtredelse av regelverket er straffebelagt. I praksis risikerer man forholdsvis høye bøter for enkeltstående overtredelser. I grovere tilfelle risikerer man fengselsstraff og inndragning av sjåførkortet.

Summa summarum: Yrkessjåfører spiller en viktig en rolle for trafikksikkerheten og er et viktig ledd i å skape gode arbeidsvilkår og rettferdig konkurranse. Yrkessjåfører er ikke minst en viktig brikke i bekjempelsen av sosial dumping. I kampen for et anstendig og seriøst arbeidsliv bør søkelyset derfor settes ikke bare på utenlandske transportselskap, men også utenlandske menn (og kvinner) som sitter bak rattet og kjører på norske veier.

Advokat Sandra Latotinaite har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn. Ta kontakt for rådgivning og veiledning: sandra@latotinaite.no

Opphavsrett. Alt av innhold til latotinaite.no er beskyttet av åndsverkloven. Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.