Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

TRANSPORTSELSKAP PLIKTER IKKE Å BETALE FOR AKTIVITETER SOM ER REGISTRERT I FARTSSKRIVEREN UNDER TEGNENE «SENG» EVT. «STOL» OG «FIRKANT MED STREK OVER».

Norsk transport er regulert gjennom omfattende EU-regelverk som gjelder i hele EØS-området. Det felleseuropeiske transportregelverket gir deriblant regler for beregning og kontroll av godsjåførenes arbeidstid samt opererer med et autonomt begrep «arbeidstid».

De europeiske reglene om sjåførenes arbeidstid utgjør et markant avvik fra arbeidsmiljølovens definisjon av «arbeidstid» (som innebærer at all tid hvor arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, skal regnes som arbeidstid), jf arbeidsmiljøloven §10-1 (1).

Etter de europeiske reglene kan den enkelte sjåføren stå til disposisjon for arbeidsgiver, i kortere eller lengre perioder, uten at disse nødvendigvis skal anses som «arbeidstid» og uten at sjåføren kan gjøre lønnskrav gjeldende for hele tiden han har vært på jobb. Arbeidsgiver plikter å betale kun for aktivitetene som er registrert i fartsskriveren under tegnene «hjul» og «hamre». Arbeidsgiver plikter derimot ikke å betale for aktiviteter som er registrert i fartsskriveren som «seng» evt. «stol» og «firkant med strek over».

Arbeidsgiver kan velge å betale for alle timene sjåføren har vært på sin arbeidsplass, men plikter ikke.

Norge har ingen egne regler om godssjåførenes arbeidstid. Norge har kun innført minstelønn for godssjåfører. Lønn kan derimot gjøres gjeldende kun for registrerte aktiviteter som faller inn under definisjonen «arbeidstid»: «hjul» og «hamre».

Det foreligger dermed vesentlige hull i regelverket som aksepteres av både EUs lovgivende organ og norske myndigheter. Så lenge disse ikke er tettet, må norske godssjåfører fortsette å arbeide under de felleseuropeiske arbeidsvilkårene, herunder stå til arbeidsgivers disposisjon uten å kunne kreve lønn for forholdsvis lange perioder. Samtidig beholder transportselskap lovlig adgang til å spare penger, på godssjåførenes bekostning.

Advokat Sandra Latotinaite har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn. Ta kontakt for rådgivning og veiledning: sandra@latotinaite.no

Opphavsrett. Alt av innhold til latotinaite.no er beskyttet av åndsverkloven. Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.