Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

ØSTEUROPEISKE TRANSPORTSELSKAP OG DET SÅKALTE «ETABLERINGSKRAVET».

Jeg har merket meg at FriFagbevegelse ved Stein Inge Stølen nylig har tatt opp et interessant tema om det EU-/EØS-rettslige «etableringskravet». Og i tråd med vanlig praksis har man igjen gått i strupen på østeuropeiske transportselskap og kritisert disse i skarpe ordelag:

«Østeuropeere driver transportbedrifter i Norge gjennom falske adresser (…) Statens vegvesen utsteder transportløyver uten å kontrollere at bedriftene faktisk drives fra adressene som oppgis. Slik kan utenlandske aktører risikofritt etablere falske selskaper for illegal drift. Kundene lures til å tro at de kjøper transport fra seriøse foretak.» (https://frifagbevegelse.no/nyheter/dette-er-basen-til-en-norsk-transportbedrift-med-20-ansatte-6.158.818350.b474f8f465) (min utheving)

For ordens skyld presiseres det at jeg ikke har valgt en eller annen side, men støtter som de fleste objektiv sannhet og godt begrunnet kritikk. Destruktive angrep i det offentlige rom uten at man begrunner sitt ståsted faktisk og rettslig er derimot -etter min oppfatning- useriøst.

FriFagbevegelse ved Stølen sine påstander impliserer at enkelte østeuropeiske selskap driver «illegalt» fordi at det såkalte etableringskravet ikke er oppfylt, men sier ikke noe om det nærmere innholdet i dette kravet.

Min grundige analyse av gjeldende regelverk på området har vist at «etableringsvilkåret» er oppfylt, forutsatt at utenlandske transportselskap har et norsk organisasjonsnummer, løyve utstedt av norske myndigheter, kontor og driftssentral i Norge samt norskregistrerte kjøretøy.

FriFagbevegelse ved Stølen sier ikke noe om hvorvidt «etableringskravet» har vært oppfylt hva gjelder hvert enkelt foretak som blir omtalt i artikkelen. Samtlige foretak skjæres isteden over en kam og stemples som «falske» og «illegale».

Det er transportleder som etter forordning nr. 1071/2009 har ansvaret for transportvirksomheten i foretaket, herunder at «etableringskravet» er oppfylt. FriFagbevegelse ved Stølen retter derimot søkelyset mot regnskapsbedrifter som fullt lovlig etablerer og selger ferdigetablerte selskap. Transportlederes rolle nevnes ikke med ett ord. Det er uansett foretak som driver transportvirksomhet som  er underlagt krav etter forordning 1071/2009. Norske regnskapsbedrifter omfattes ikke av forordningens virkeområde. Hvorfor nevner man ikke dette?

Og viktigst av alt: Dersom Statens vegvesen mener at «etableringskravet» ikke er oppfylt, har transportforetak etter forordning nr. 1071/2009 krav på å få en rimelig frist til å rette opp forholdet. Sanksjoner er ikke aktuelle før man har fått anledning til å rette feil og mangler. I rettingsperioden har «falske» og «illegale» transportforetak rett til å fortsette transportvirksomheten på vanlig måte. Lovlig.

FriFagbevegelse ved Stølen opplyser ikke om hvorvidt Statens vegvesen på noe tidspunkt har reagert overfor selskapene som blir omtalt. For det tilfelle at tilsynsmyndigheten aldri har fremmet noen begrunnede innsigelser mot de aktuelle transportselskapene hva gjelder «etableringskravet», er det ingen grunn til å drive med stempling og stigmatisering i det offentlige rom i ettertid. Hjemmel for kontroll av hvorvidt «etableringskravet» er oppfylt, er for ordens skyld forordning 1071/2009 art. 12 nr. 1 som i sin helhet er gjennomført i norsk rett ved yrkestransportforskriften:

«Competent authorities shall monitor whether undertakings which they have authorised to engage in the occupation of road transport operator continue to fulfil the requirements laid down in Article 3. (…)»

Det er lov å stille spørsmålstegn ved det som legges ut i mediene. Noen ganger er det et must.

Advokat Sandra Latotinaite har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn. Ta kontakt for rådgivning og veiledning: sandra@latotinaite.no

Opphavsrett. Alt av innhold til latotinaite.no er beskyttet av åndsverkloven. Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.