Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

NÅR HAR GODSSJÅFØRER KRAV PÅ DIETT?

Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei § 5 om Utgifter til diett fastlår flg.:

«Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.»

Etter forskriftens ordlyd er det kun «planlagt overnatting» som gir krav på diettgodtgjørelse. Vilkåret om «planlagt overnatting» er ikke nærmere presisert i forskriften. Tariffnemndas vedtak av 11.05.15 om fastsettelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei (protokoll 4/2015) gir derimot veiledning.

Av nevnte vedtak fremgår under punkt 7 Tariffnemndas vurderinger og konklusjon at «diettsatsen skaldekke sjåførenes merkostnader ved å oppholde seg utenfor hjemmet.»

Av samme vedtak fremgår flg. under punkt 8.2. Merknader til de enkelte bestemmelsene: «Til §5 Diett (…) Overnatting regnes som planlagt dersom det er nødvendig å overnatte utenfor hjemmet som følge av instruks eller for å overholde kravene i forskrift 2. juli 2007 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.»

Godssjåfører har følgelig krav på diett i alle tilfeller der man har oppholdt seg/ overnattet utenfor hjemmet, etter instruks fra arbeidsgiver eller for å overholde reglene om kjøre- og hviletid.

Advokat Sandra Latotinaite har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn. Ta kontakt for rådgivning og veiledning: sandra@latotinaite.no

Opphavsrett. Alt av innhold til latotinaite.no er beskyttet av åndsverkloven. Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.