Bestill advokatkonsultasjon
Skip to content

GODSSJÅFØRERS ARBEIDSTID OMFATTER IKKE HVILEPERIODER OG TILGJENGELIGHETSTID

Godssjåfører har kun krav på lønn for «arbeidstid». Lønnsplikt foreligger nærmere bestemt kun for «arbeidstid» i direktivet 2002/15/EF sin forstand. Arbeidsmiljølovens definisjon av «arbeidstid» gjelder ikke, jf §10-1.

Norge har innført minstelønn for godssjåfører, men har ingen egne regler om godssjåførenes arbeidstid.

Regler om godsjåførenes arbeidstid er samlet i Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskriften gjennomfører EU-direktiv 2002/15/EF. Forskriften er ikke en ren oversettelse av direktivet, men innholdsmessig er reglene helt like.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport §5 punkt 1 in fine fastslår at arbeidstid ikke skal «omfatte hvilepausene som er nevnt i §15 og de periodene arbeidstakeren er tilgjengelig som nevnt i nummer 2». Samme regel finner vi i direktiv 2002/15/EF art. 3 bokstav a) in fine.

Godssjåførenes arbeidstid skal med andre ord ikke omfatte hvilepausene (registrert i fartsskriveren under tegnet «seng» evt. «stol») og de periodene arbeidstakeren er tilgjengelig (registrert i fartsskriveren under tegnet «firkant med strek over»). Lønnsplikt for disse periodene foreligger ikke.

Advokat Sandra Latotinaite har bred faglig fordypning innen EU-/EØS-regelverk som regulerer både transportselskapenes og godssjåførenes rettigheter og plikter knyttet til temaene fartsskriver, arbeidstid og lønn. Ta kontakt for rådgivning og veiledning: sandra@latotinaite.no

Opphavsrett. Alt av innhold til latotinaite.no er beskyttet av åndsverkloven. Enhver ettergivelse skal skje innenfor lovens rammer og tillatelser, noe som blant annet medfører at kopiering av nettsidene i profesjonell sammenheng er strengt forbudt. Kopiering og ettergivelse i profesjonell sammenheng vil bli håndhevet strengt.